MẠ NIKEL

Xi Mạ Niken Trên thi trường có 2 phương pháp xi mạ nikel phổ biến, đó là Mạ điên phân và Mạ hóa học. ContentsXi Mạ Niken hóa học hay Nickel chemical plating.Lớp mạ điện phân niken có thể chia ra dưới nhiều hình thái:Xi Mạ điện phân niken trang trí:Xi Mạ Điện Phân Niken … Đọc tiếp MẠ NIKEL